Wednesday, December 9, 2015

Ruijin (Jiangxi) Foster Family Listing

We have located the following children from the Ruijin orphanage in Jiangxi Province.

Updated: December 9, 2015

Jin Ai Hong / 金爱红 
Jin Ai Ming / 金爱明 
Jin Ao Hui / 金奥慧 
Jin Chun Lan / 金春兰 
Jin Feng Yuan / 金凤媛 
Jin Fu Chun / 金福春 
Jin Fu Xiang / 金福香 
Jin Fu Xiu / 金福秀 
Jin Guang Guang / 金广广
Jin Hong Fan / 金红凡
Jin Hong Hong(pic) / 金红红
Jin Hong Huan / 金红环
Jin Hong Jiao / 金红娇
Jin Hong Qiao / 金红桥 
Jin Hong Rong / 金红荣 
Jin Hong Shuang / 金红双 
Jin Hong Yi(pic) / 金红意
Jin Hong Yuan / 金红媛 
Jin Hui Lin / 金会玲
Jin Hui Rong / 金会蓉 
Jin Hui Sha / 金会莎
Jin Hui Xia / 金会霞
Jin Li Jie/ 金利维 /Jin Li Wei (Twins)金利洁
Jin Li Juan /  
Jin Li Lan / 金利兰 
Jin Li Lin / 金利林 
Jin Li Qun / 金利群
Jin Li Ying / 金利莹
Jin Li Ying(pic) / 金利莹 
Jin Long Hong / 金龙红 
Jin Long Tian / 金龙甜 
Jin Long Xi / 金龙喜  
Jin Mei Xun / 金美寻?
Jin Meng Fang / 金梦芳
Jin Meng Yuan / 金梦媛 
Jin Mu Lan / 金木兰 
Jin Ni Ni / 金妮妮 
Jin Rui Dong/金瑞东 
Jin Rui Xing / 金瑞星 
Jin Rui Ying / 金瑞英 
Jin Wang Fu / 金旺福(extra finger
Jin Xiao Ling / 金晓玲 
Jin Xiao Ya / 金小雅 
Jin You Hong / 金友红 
Jin You Hua / 金友华 
Jin You Mei / 金友美 
Jin You Na / 金友娜 
Jin You Ning / 金友宁 
Jin You Ting / 金友婷 
Jin You Yang / 金友洋
Jin You Yuan (pic) / 金友媛
Jin Yuan Yuan(pic) / 金媛媛

No comments:

Post a Comment