Friday, January 11, 2013

Guiping (Guangxi) Foster Family Listing

Updated October 10, 2013

We have foster family contact information for the following children adopted from the Guiping orphanage, Guangxi Province: 

Jin Ai Li / 金爱利
Jin Bang Ling / 金榜玲
Jin Bing Bing / 金冰冰
Jin De Li / 金德立
Jin De Yi / 金德依
Jin De Zheng / 金德政
Jin Dong Bo / 金冬波
Jin Dong Gei / 金冬格
Jin Dong Jin / 金冬锦
Jin Dong Lan / 金冬兰
Jin Gui Li / 金桂利
Jin Hong Ling / 金鸿玲
Jin Li Hong / 金丽红
Jin Li Qin / 金丽钦
Jin Li Qiong / 金丽琼
Jin Li Xia / 金丽霞
Jin  Mei Hao / 金美好
Jin Qiu Chan / 金秋婵
Jin Qiu Ju / 金秋菊
Jin Qiu Ying / 金秋莹
Jin Qiu Yuan / 金秋园
Jin Qiu Yun / 金秋云
Jin Ti Ling / 金体玲
Jin Xia Mei / 金夏美
Jin Xia Ping / 金夏萍
Jin Xia Xiu / 金夏秀
Jin Xia Yan / 金夏炎
Jin Xiao Feng / 金晓枫
Jin Xiao Hong / 金晓红
Jin Xiao Li / 金晓利
Jin Xiao Yue / 金笑月
Jin Xin Li / 金信利
Jin Xu Li / 金旭利
Jin Yan Bin / 金燕彬
Jin Yan Bing / 金玉冰
Jin Yan Ji / 金燕姬
Jin Yan Juan / 金燕娟
Jin Yan Ling / 金燕玲
Jin Yan Piao / 金燕漂
Jin Yan Qie / 金燕切
Jin Yan Shen / 金燕森
Jin Yan Sheng / 金燕胜
Jin Yan Tang / 金燕塘
Jin Yan Tang / 金燕棠
Jin Yan Yi / 金燕意
Jin Yan Yu / 金燕誉
Jin Ying Li / 金英利
Jin Yu Bei / 金玉贝
Jin Yu Chan / 金玉婵
Jin Yu Cui / 金玉翠
Jin Yu Dong  / 金玉冬
Jin Yu Hao / 金玉浩
Jin Yu Ling / 金羽玲
Jin Yu Man / 金玉满
Jin Yu Man / 金玉曼
Jin Yu Nan / 金玉楠
Jin Yu Ning / 金玉宁
Jin Yu Piao / 金玉漂
Jin Yu Xia / 金玉霞
Jin Yu Yi / 金玉怡
Jin Zhen Biao / 金振标

3 comments: