Tuesday, February 28, 2012

Yujiang (Jiangxi) Orphanage Foster Family Listing

We have foster family contact information for the following children adopted from the Yujiang County orphanage, Jiangxi Province. For some, we have photos available, which can be viewed here.

Unnamed Kid (B:12/29/2010, Pictures, Oct.2011)
Gui Zhen / 桂贞(B:4/19/1996)
Jiang Qing Qing / 江青青
Jiang Shan / 江珊(B:4/22/1996)
Jiang Xia / 江霞(B: 12/28/1996)
Jiang Yan / 江艳(B: 1/18/1997)
Jiang Yuan Yuan / 江园园
Jin Hua Qing / 锦华青
Jin Hua Xiang / 锦华香(B: 12/20/1998)
Wang Qin Ping / 王琴萍
Wang Xiang Lan / 王香兰
Wang Fang Dong / 王芳冬(B: 12/8/2005)
Wang Fang Gui / 王芳桂
Wang Fang Gui / 王芳桂
Wang Fang Ju / 王芳菊
Wang Fang Qin / 王芳琴
Wang Fang Ying / 王芳英?
Wang Fu Ju / 王福菊
Wang Fu Lian / 王福莲
Wang Hua Fang / 王华芳
Wang Hua Li / 王华丽
Wang Hua Mei / 王华梅
Wang Hua Ping / 王华萍
Wang Hui Juan / 王慧娟
Wang Hui Qing / 王慧清
Wang Jian Lan / 王建蓝
Wang Jian Qing / 王建青
Wang Jian Yue / 王建月(picture)
Wang Juan Ju / 王娟菊
Wang Juan Qiu / 王娟秋
Wang Lan Fang / 王兰芳(B:2/20/2008)
Wang Lan Xian / 王兰仙(B: 2/5/2008)
Wang Ling Xian / 王灵仙
Wang Ling Xiang / 王灵香
Wang Mei E / 王美娥
Wang Mei Hua / 王美花
Wang Mei Ju / 王美菊
Wang Mei Lian / 王美莲(picture)
Wang Qin E / 王琴娥
Wang Qin Juan / 王琴娟(B: 6/22/2005)
Wang Qin Li / 王琴丽(B: 5/24/2008)
Wang Qin Ling / 王琴玲
Wang Qin Ping / 王琴平
Wang Qin Xiang / 王琴香
Wang Qin Yue / 王琴月(B: 5/8/2008)
Wang Qing Mei / 王青梅(picture)
Wang Qiu Fu / 王秋福
Wang Qiu Ju / 王秋菊
Wang Shu Ping / 王淑萍
Wang Si Qing / 王思情
Wang Xian Ling / 王 仙灵
Wang Xian Qiu / 王仙秋
Wang Xiang Ju / 王香菊
Wang Xiang Xian / 王香仙 (Pictures, Oct.2011)
Wang Xiang Xiu / 王香秀
Wang Xiao Feng / 王小凤(B: 9/13/2005)
Wang Xiao Hua / 王小华(picture)
Wang Xiao Lan / 王小兰
Wang Yu Hong / 王玉红
Wang Yu Ju / 王玉菊
Wang Yu Mei / 王玉梅
Wang Yue Chun / 王月春(picture)
Wang Yue Qin / 王月琴(picture)
Wang Yue Zhen / 王月珍
Wang Zhen Mei / 王珍梅
Yu An Li / 余安莉
Yu An Yu / 余安玉(B: 4/26/2000)
Yu Bao Lian / 余宝连
Yu Bei Chen / 余北晨
Yu Bing Kang / 余冰康 (Pictures, Oct.2011)
Yu Bing Yuan / 余炳原?
Yu Fang E / 余芳娥(picture)
Yu Fang Fang / 余芳芳
Yu Fang Qing / 余芳青
Yu Fang Qiu / 余芳秋
Yu Fu Jiao / 余福娇(B:7/8/1996)
Yu Guang Ju / 余光菊
Yu Gui Chun / 余桂春
Yu Guo Dong / 余国冬
Yu Hua Fen / 余华芬
Yu Hua JIan / 余华建(boy)
Yu Hua Jin / 余华锦
Yu Hua Zhong / 余华中(boy)
Yu Hui Meng / 余慧梦(B: 2/20/2001)
Yu Hui Ying / 余慧英
Yu Ji Dan / 余吉丹
Yu Ji Hua / 余吉花(B: 12/28/2002)
Yu Ji Ju / 余吉菊 (B: 12/20/2002)
Yu Ji Lian / 余吉莲
Yu Jiang Qin / 余江琴(B: 3/28/1996)
Yu Jie Xia / 余小莲 (picture)
Yu Jin Hua / 余金花
Yu Jin Lian / 余金链
Yu Jin Mei / 余金梅
Yu Jin Xiang / 余金香
Yu Jin Xiu / 余洁夏
Yu Jin Yan / 余金艳
Yu Lan Ju / 余兰菊(B: 1/10/2004)
Yu Li Dong / 余丽冬(B: 7/28/2000)
Yu Li Fen / 余丽芬
Yu Li Yu / 余丽玉
Yu Min / 余敏
Yu Min Han / 余敏函(picture)
Yu Min Hui / 余敏慧(B: 2/19/2010)
Yu Min Na / 余敏娜
Yu Min Xian / 余敏闲
Yu Nan Chen / 余南晨
Yu Qing Jian / 余青建
Yu Qing Li / 余青丽(B: 5/28/2002)
Yu Qiu Lian / 余秋莲(picture)
Yu Qun / 余裙(B:9/ 25/96)
Yu Ren Dong / 余仁冬
Yu Ren Hua / 余仁花(B: 6/10/1997)
Yu Shu Juan / 余淑娟
Yu Shu Ling / 余淑玲 (B:9/6/2009) police report copy
Yu Shu Nan / 余淑南
Yu Shui Dan / 余水丹
Yu Shui Mei / 余水梅
Yu Shui Min / 余金秀
Yu Si Dong / 余思冬
Yu Si Duo / 余思多
Yu Si Juan / 余思娟
Yu Si Lan / 余思兰
Yu Si Qing / 余思青
Yu Si Xiao / 玉思消
Yu Xian Qing / 余仙青(picture)
Yu Xiang Fang / 余香芳
Yu Xiang Lan / 余水敏
Yu Xiang Lan / 余香兰?(Pictures, Oct.2011)
Yu Xiang Lian / 余香兰
Yu Xiang Xian / 余香仙
Yu Xiao Feng / 余小凤
Yu Xiao Hua / 余小华
Yu Xiao Hua / 余小花
Yu Xiao Ju / 余小菊
Yu Xiao Juan / 余小娟(picture)
Yu Xiao Lian / 余小莲(picture)
Yu Xue Ju / 余学菊
Yu Xue Lian / 余学莲
Yu Xue Qiu / 余雪秋
Yu Xue Zhong / 余学忠
Yu Yan Lian / 余艳连
Yu Yan Qing / 余艳青
Yu Yan Xiu / 余艳秀
Yu Yan Ying / 余艳英
Yu Yu An / 余玉安(B: 6/28/2001)
Yu Yu Ju / 余玉菊
Yu Yu Xian / 余玉仙(B: 8/28/2001)
Yu Yue Chun / 余月春(B: 10/12/2003)
Yu Yue Hua / 余月华
Yu Zhong Hua / 余忠华 (B:2/3/1998)

2 comments:

  1. Any info on Yu Shui Juan? Birthdate July 6, 2003. We believe she may have been in the same foster home as Yu Shui Mei (DOB aug. 20, 2003).

    ReplyDelete