Thursday, July 14, 2011

Guangzhou (Guangdong) Orphanage Foster Families

Updated with more names November 17, 2016

We have foster family information for the following children adopted from the Guangzhou orphanage. We have photos of many of these kids available.

Bai Bao Wen / 白宝雯(photo)
Bai Bao Yin / 白宝茵
Bai Feng Ling / 白风玲
Bai Li Yun / 白丽云
Bai Mei Shan / 白玫珊
Bai Pei Lan / 白佩兰(photo)
Bai Qiao Ling / 白俏玲
Bai Qin Shan / 白琴珊
Bai Qun / 白 群
Bai Shuang Xue / 白霜雪
Bai Sui Lin / 白穗琳
Bai Sui Yuan / 白穗远
Bai Wan Lan / 白婉兰
Bai Wan Lin / 白婉琳
Bai Wei /白 卫
Bai Wen Le / 白文乐
Bai Xin Hui / 白新会
Bai Ya Ping / 白雅平
Bai Yan Ting / 白燕婷
Bai Yi Qi / 白绮琪
Bai Yue Li / 白粤丽
Chen Cun Jun / 陈存军
Chen Jie Ling / 陈结玲
Chen Jun Fei (boy, photo) / 陈军飞
Chen MeiYi / 陈美怡 (B:9/22/10)(still in China. Photo Jan.2013) 
Chen Wei Tao / 陈伟滔
Chen Wei Tao / 陈伟涛
Dong Bi Lan / 东碧兰
Dong Jing / 东 静
Dong Mei / 东 媚
Dong Mei Rong /东美容
Dong Meng Qi / 东梦琪
Dong Xiao Chun (photo) / 东晓纯
Dong Qiao Hong / 东俏红(photo)
Dong Ruo Lin / 东诺琳
Dong Yi Xiu / 东亦秀

Fang Bi Hua / 芳碧华
Fang Guang Hui / 芳广晖(photo)
Guang Bai Ping / 广白萍(twins)
Guang Bai Xin / 广白欣(twins)
Guang Dong Cai/广东材 (pictures)
Guang Huang Xiang (photo) / 广黄香
Guang Li Yi / 广荔意
Guang Tian Ning / 广天宁
Guang Yue Lan / 广越岚
Hai Jia Jie / 海佳洁
Hai Li Qian / 海丽倩
Hai Man Fen / 海曼芬
Hai Su Ji / 海素姬
Hai Xiao Jing / 海小静
Hai Xin Yi / 海心仪
Hai Ying / 海 英
Hai Zi Xin / 海子欣
Huang Guang Xin / 黄广欣
Huang Han Mei (twins, photo) / 黄寒梅
Huang Han Xiang (twins, photo) / 黄寒香
Huang Pei Lan / 黄佩岚
Huang Ying Ying / 黄颖莹
Li Bao Qiao / 荔宝喬
Li Bei Le / 荔蓓乐
Li Bi Tao / 李碧桃
Li Fei Xue (photo ) / 李飞雪
Li Hua Sheng / 荔花升
Li Liu Ning / 李柳宁
Li Meng Qiu / 荔梦秋
Li Qiao Mi / 李巧泌
Li Qing Cui / 李晴翠
Li Qiu Er / 荔秋儿
Li Shui Jing / 李水静(B:10/18/06)
Li Si En / 李思恩
Li Wen / 荔 雯
Li Wen Jie (photo) / 荔文杰
Li Xiao Qiao / 荔小巧
Liu Cai Xuan (photo) / 刘彩萱
Liu Chu Lan / 刘楚兰 (photo)
Liu Cui Rong / 刘翠容
Liu Han Yan / 刘含雁(still in China Aug.2011)
Liu Miao He / 刘妙贺
Liu Shan Hui/刘山辉 (still in China Aug.2011)
Li Shui Jing / 李水静
Pan Jing Ji / 潘敬姬
Pan Nan Chuan / 潘南川
Pan Sha Jin / 潘莎金
Pan Sha Qi / 潘莎齐
Tian Huan Zhu / 天环珠
Tian Ji Qing / 天姬晴
Tian Jia Li / 天佳丽
Tian Jia Ning / 天佳宁
Tian Jie Bao / 天洁宝
Tian Long Hong / 天龙红
Tian Yun Xia / 天云霞
Tian Yong Fang / 天永芳
Tian Long Hong / 天龙红
Tian Mei Lian / 天美连(photo)
Tian Ruo Rong / 天若蓉(photo_)
Tian Ruo Wan / 天若婉
Tian Ruo Yu / 天若偷
Tian Yuan Hui / 天元惠
Tian Yun Xia / 天云霞
Tian Zhi Mei / 天芷梅
Tian Zi Wei / 天紫薇
Wang Chun Lan (twins, photo) / 王春兰
Wang Chun Xiang (twins, photo )/ 王春香
Wang Feng Xin / 王凤欣
Wang Guang Xiu/ 王广秀
Wang Guo Jun / 王国军
Wang Hua Le (boy) / 王华乐
Wang Xin Ze (photo ) / 王新泽
Wang Xing An / 王兴安
Wang Xue Yan / 王雪燕
Wang You Qian (photo) / 王幽倩
Wang Zi Chun/ 王子淳
Xu Meng Ting / 徐梦婷 (Photos)
Xu Mu Qing / 徐慕青
Xu Song Ling / 徐松伶(Photos August 2015)
Yang Kai Sheng / 杨开胜
Yang Shu Yin / 杨舒茵(B:6/21/11) 
Yue Bi Hong / 越碧红
Yue Meng / 越 梦
Yue Ruo En / 越若恩
Yue Sui Yue / 越穗月
Yue Xiao Qiao / 越小乔
Yue Xiao Shan / 越小珊
Yue Xing / 越星
Yue Xiu Ru / 越秀如
Yue Yi Mei / 越一妹
Yue Yue Yuan / 越月嫒
Yue Zhi Qing / 越芷清
Yue Zi Wei / 越紫微
Zhang Fei Yu / 张飞雨(B:12/15/07)
Zhang Xue Juan (photo ) / 张雪娟
Zhang Zhu Shu / 张竹淑
Zhao Dai Zhen / 赵代真(B:4/26/2012)
Zhao He Jie/ 赵荷洁 ( B: 3/12/2012, Adopted on 7/14/2014)
Zhou Li Wenboy / 周立文 (photos)
Zhou Li Xiu / 周利秀
Zhou Ling Yu / 周凌宇

2 comments:

  1. Any change that you will be researching foster parents for the Dianbai orphanage in Guangdong province? My daughter was there in December 2005-through most of 2006.

    ReplyDelete
  2. My son is on the list, Wang Hua Le :) Do you know more about him?

    ReplyDelete